Koszt, sposoby i terminy dostawy

    Dostępne sposoby dostawy, ich koszt oraz przybliżony termin opisane są na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej Kosztów wysyłki oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

    Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu na terenie kraju i zagranicą mogą się różnić.

    Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (adres dostawy).

    Dostawa Produktów do pozostałych państw Unii Europejskiej lub poza Unię Europejską możliwa jest tylko po uprzednim indywidualnym ustaleniu kosztów takiej wysyłki i otrzymaniu przedpłaty za całość Zamówienia na konto Sprzedawcy.

    Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:

  • przesyłka kurierska DHL, DPD, Pocztex 24, Geis na terytorium Polski
  • przesyłka kurierska DHL na terytorium Niemiec

    Orientacyjny termin dostawy Produktu do Kupującego wskazany jest przy każdym Produkcie w Sklepie internetowym. Realizacja tego terminu zależna jest m.in. od ostatecznego wyboru przez Kupującego sposobu płatności oraz sprecyzowania sposobu dostawy Zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

    W trakcie składania Zamówienia, w podsumowaniu dotyczącym Dostawy i płatności wskazany jest przewidywany termin dostawy przedmiotu Zamówienia, nie dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.

    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

    W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Product added to compare.