Data publikacji regulaminu: 14.12.2020r.

Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego benoli.pl realizuje spółka: Hurt-Detal art. szkolnych, biurowych i papierowych Halina Ludwiczak, ul. J. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice, NIP 5981284547

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00:

 • pod adresem e-mail: biuro@benoli.pl
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://benoli.pl/kontakt
 • pod numerem telefonu: +48 957254729
 • pod adresem Sprzedawcy:  ul. J. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice


Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje o procesie przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności i plików cookies zamieszczonej na stronie internetowej benoli.eu

§ 1 Definicje

    Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    Kupujący – Użytkownik który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz wybór z dostępnych sposobów płatności i dostawy;

    Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone i archiwizowane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

    Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

    Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, stanowiąca element zaproszenia do składania ofert przez Kupujących, a następnie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

    Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: https://benoli.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu.

    Sprzedawca – Hurt-Detal art. szkolnych, biurowych i papierowych Halina Ludwiczak, ul.J. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice, NIP 5981284547

    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą potwierdzenia realizacji i kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail.

    Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.

    Użytkownik – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.

    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.).

    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez jego Konto lub bez zakładania Konta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające listę Produktów, które Kupujący zamierza kupić.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz korzystania z Usług elektronicznych


    Z pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Elektroniczne, w szczególności takie jak: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktu, Poleć Znajomemu oraz Newsletter.

    Usługi są świadczone nieodpłatnie, a do korzystania z nich oraz do korzystania ze Sklepu internetowego, przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

    komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;

    dostęp do poczty elektronicznej;

    zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 lub wyższej, Google Chrome w wersji 32.0. lub wyższej, Safari w wersji 1.1 lub wyższej,

    minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa lub innego urządzenia przenośnego: 1024 x 768 pikseli.

    Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.

    Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

    Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

    Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Brak zachowania odpowiedniej reprezentacji Kupującego nie zwalnia osoby składającej Zamówienie z obowiązku zapłaty, w braku potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamówienia uważa się, że osoba składająca Zamówienie działała w imieniu własnym.

    Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym, w tym w szczególności w komentarzach dostępnych w ramach Sklepu internetowego. W razie zachowań, które Sprzedawca uzna za sprzeczne z powyższymi zasadami Sprzedawca jest uprawniony do moderowania treści komentarzy, usuwania treści wpisywanych przez Użytkowników lub do usunięcia Konta Użytkownika.

    Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Strony mogą znajdować się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w ramach Strony internetowej treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.

§ 2a Konto Użytkownika


    Użytkownik może założyć Konto Użytkownika przed przystąpieniem do wybrania Produktów będących przedmiotem Zamówienia lub po ich wybraniu, w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w chwili założenia ww. konta przez Użytkownika. Usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie i korzystanie z Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

    Użytkownik może założyć konto poprzez zalogowania się za pośrednictwem Facebooka, LinkedIn, Google.

    Celem założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności wskazać, czy zakłada Konto dla firmy czy dla osoby prywatnej, a następnie uzupełnić następujące dane Użytkownika służące do rozliczeń:

    imię i nazwisko (lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej – jeśli dotyczy);

    adres zamieszkania/siedziby;

    adres e-mail;

    numer NIP – jeśli dotyczy,

    numer telefonu;

    login Użytkownika (loginem automatycznie jest adres e-mail, możliwa jest zmiana)

    hasło (min. 4 znaki).

    Użytkownik może również wskazać adres do dostawy inny, niż adres do faktury.

    Warunkiem założenia Konta Użytkownik jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

    Po kliknięciu w „Zarejestruj Konto” tworzy się Konto Użytkownika z dostępem do następujących zakładek: Zamówienia, Dane Osobowe, Produkty, Zwroty Towarów i Dział Reklamacji (RMA). Użytkownik otrzymuje w chwili rejestracji e-maila z potwierdzeniem utworzenia Konta. Dla Użytkowników niebędących Konsumentami możliwe jest otrzymanie dostępu do zakładki: Dostępne środki, w ramach której przydzielany jest Kupującym kredyt kupiecki na warunkach określonych w § 7 Regulaminu.

    Pierwsze i następne logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail (loginu) oraz hasła podanych podczas zakładania Konta. Hasło logowania do Konta może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika w zakładce „Moje dane”, „Konfiguracja konta”.

    Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy żądania usunięcia konta Kupującego wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. W celu przyspieszenia weryfikacji Użytkownika żądanie usunięcia Konta powinno nastąpić z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji weryfikujących osobę składającą żądania usunięcia Konta.

    Użytkownicy posiadający Konto mogą dodawać oceny (1-5 gwiazdek) oraz opinie o Produkcie, które podlegają akceptacji Sprzedawcy i są publikowane na stronie internetowej w taki sposób, że są ogólnodostępne. Opublikowana opinia opatrzona jest imieniem Użytkownika oraz miastem wskazanym jako adres do rozliczeń.

    Użytkownicy posiadający Konto mogą korzystać z usługi Zapamiętaj koszyk, w ramach której Sprzedawca zapisuje Produkty dodane do koszyka w celu późniejszego dokończenia Zamówienia przez Użytkownika oraz usługi Lista obserwowanych, w ramach której Użytkownik może szybko odnaleźć w Sklepie interesujące go, ulubione produkty i sprawdzić ich cenę lub dostępność.

    Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła do Konta Użytkownika. W sytuacji, gdy Użytkownik nie pamięta loginu lub hasła możliwe jest zalogowanie się do Konta przy użyciu jednorazowych danych przesłanych na adres e-mail podany przy rejestracji.

§ 2b Formularz Zamówienia

    Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

    Po dodaniu wszystkich Produktów do Koszyka złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego następujących kroków:

    podaniu danych osobowych Kupującego, w tym danych do faktury i danych do dostawy, jeśli się różnią, w tym: imienia i nazwiska/nazwę firmy, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego – dla zalogowanych Użytkowników dane te są zaciągane automatycznie z Konta Użytkownika (KROK 1 - KOSZYK),

    wyborze sposobu dostawy i płatności (KROK 2 – DOSTAWA I PŁATNOŚĆ);

    wpisaniu ewentualnych uwag do zamówienia, w tym kroku można jeszcze zmienić adres dostawy i adres odbiorcy, a także formę dostawy (KROK 3 – UWAGI DO ZAMÓWIENIA);

    obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięciu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (KROK 4 – ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA).

    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego składania.

§ 2c Formularz Kontaktu „Zadaj Pytanie”


    Korzystanie z usługi służy nawiązaniu kontaktu z Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktu „Zadaj Pytanie”, dostępnego pod każdym Produktem w Sklepie internetowym.

    Nawiązanie kontaktu jest możliwe po wypełnieniu Formularza Kontaktu poprzez wskazanie: adresu e-mail oraz treści wiadomości oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu kontaktu marketingowego oraz kliknięciu „Wyślij”.

    Skorzystanie z Formularza Kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu w celu uzyskania odpowiedzi od Sprzedawcy. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Formularza Kontaktu.

    Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktu jest świadczona nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników, niezależnie od posiadania Konta Użytkownika, usługa jest świadczona przez czas nieokreślony, a także jest jednorazowa w tym sensie, że służy zainicjowaniu kontaktu z Sprzedawcą, który następnie będzie kontynuowany bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 2d Newsletter

    Korzystanie z Newslettera dostarczanego za pośrednictwem e-maila możliwe jest po podaniu przez Użytkownika w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wiadomości w ramach usługi Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się” lub po zaznaczeniu odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta Użytkownika lub składania Zamówienia, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na karcie „Dane osobowe” w ramach Konta użytkownika.

    Korzystanie z Newslettera dostarczanego za pośrednictwem wiadomości SMS możliwe jest po zaznaczeniu odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta Użytkownika, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na karcie „Dane osobowe” w ramach Konta użytkownika.

    Zapisanie się na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do realizacji tej usługi, podanych przez Użytkownika w chwili zamawiania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi.

    Do zamówienia usługi Newslettera dochodzi w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny przysłany przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się adres e-mail.

    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

    Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera:

    dostarczanego e-mailem: poprzez kliknięcie linka dezaktywacyjnego zawartego w przesyłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail w ramach każdego Newslettera, zaznaczenie opcji „Wypisz się” w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@benoli.eu,

    dostarczanego SMS: poprzez aktualizację danych w ramach Konta użytkownika w zakładce „Dane osobowe”, polegające na modyfikacji Danych kontaktowych poprzez odznaczenie pola dotyczącego zgody na Newsletter SMS pod numerem telefonu komórkowego.

§ 2e Poleć Znajomemu

    Użytkownicy mogą korzystać z Usługi Elektronicznej Poleć Znajomemu. Konto Użytkownika nie jest wymagane.

    Usługa polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę możliwości rekomendacji przez Użytkownika wybranego Produktu w Sklepie internetowym innej osobie (potencjalnemu Kupującemu) poprzez jednorazową, automatyczną wiadomość e-mail przesyłaną przez Sprzedawcę adresatowi na życzenie Użytkownika. Adresat jednorazowej wiadomości (potencjalny Kupujący) oraz konkretny Produkt wskazywany jest przez Użytkownika, a Sprzedawca kieruje wiadomość zawierającą zaproszenie do zapoznania się z polecanym Produktem według danych podanych przez Użytkownika wraz z ewentualnym komentarzem od Użytkownika.

    Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki w adresie mailowym adresata oraz za treść komentarza. Adres mailowy potencjalnego Kupującego wykorzystywany jest w celu zrealizowania Usługi Poleć Znajomemu i nie jest wykorzystywany przez Sprzedawcę do dalszego bezpośredniego marketingu. Użytkownik może wykorzystać zarchiwizowane dane adresata wiadomości w ramach tej usługi w celu prowadzenia statystyki nowych Kupujących. Wraz z przesłaniem wiadomości polecającej adresat wiadomości otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym jego uprawnieniach.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

    Ceny podawane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla niektórych produktów podawane są również informacyjnie ceny netto, co jest jednak wyraźnie zaznaczone. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce dostępnej na stronie Sklepu Koszt wysyłki.

    Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego, następnie przyjęcie go do realizacji i kompletowania przez Sprzedawcę i zawiadomienie o tym Kupującego w wiadomości e-mail.

    Kupujący może składać Zamówienia jako zalogowany Użytkownik lub bez zakładania Konta, jako niezalogowany Użytkownik. Jeśli Użytkownik posiada Konto powinien się zalogować.

    Kupujący składa Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia, w sposób szczegółowo opisany w § 2b Regulaminu, tj. poprzez dodanie do elektronicznego koszyka interesujących go Produktów oraz uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w Formularzu Zamówienia, a następnie obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięciu przez Kupującego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, które finalizuje proces składania Zamówienia.

    W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę na bieżąco o sposobach dostawy i zapłaty za zamawiane Produkty. Następnie, Kupującemu udostępniane jest na Stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o wszystkich zamówionych Produktach, które zostały przez niego wybrane, cenie za Produkty, a także wybranym przez Kupującego sposobie zapłaty za Produkty oraz terminie, sposobie i koszcie dostawy.

    Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, które zawiera informacje o numerze, przedmiocie i sposobie realizacji Zamówienia. Ta wiadomość potwierdza otrzymanie przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży od Kupującego i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy.

    Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów w Sklepie internetowym. Zamówienia kompletowane są z aktualnych stanów magazynowych. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Produktów zamówionych przez Kupującego będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową lub telefoniczną, w celu uzgodnienia dalszych opcji związanych z zakupem. Kupujący będzie mógł wybrać jedną z opcji: rezygnacja z Zamówienia, wymianę niedostępnego Produktu na inny aktualnie dostępny lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wyboru jednej z przedstawionych przez Sprzedawcę opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin od chwili poinformowania o niedostępności danego Produktu, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia, a Sprzedawca anuluje Zamówienie. Jeżeli wszystkie Produkty zamówione przez Kupującego będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Kupujący dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Kupujący dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, cena zostanie przez Sprzedawcę skorygowana do ceny dostępnych Produktów oraz odpowiadającej im ceny dostawy. Potwierdzenia ustaleń w przedmiocie zmiany Zmówienia z Kupującym oraz anulowanie Zamówienia są przesyłane wiadomością e-mail. W przypadku konieczności zwrotu ceny za niedostępny Produkt Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że ustalono inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla Kupującego z żadnymi kosztami.

    Sprzedawca wysyła do Kupującego wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przystąpienia do kompletowania Zamówienia oraz o możliwości dalszego śledzenia jego statusu za pośrednictwem Konta Użytkownika. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Kupującego w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę sprzedaży uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Kupującemu, jak i nie zostaje potwierdzona Cena sprzedaży. Do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w niniejszym punkcie Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy, Kupujący może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu poprzez kliknięcie w Anuluj zamówienie dostępne w zakładce bieżące Zamówienia w ramach Konta Użytkownika. Informacja o anulowaniu zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę drogą e-mail, a płatności rozliczane stosownie do treści pkt. 9 powyższej.

    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przystąpienie do realizowania i kompletowania Zamówienia.

    Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę o statusie realizacji Zamówienia drogą mailową. Ponadto informacje o aktualnym statusie zamówienia dostępne będą po zalogowaniu się przez Kupującego do Konta Użytkownika. Wyróżnia się następujące statusy realizacji zamówienia:

    przyjęte – Zamówienie wpłynęło do Sprzedawcy i jest wstępnie przyjęte do weryfikacji dostępności asortymentu w magazynie oraz oczekuje na realizację (w ramach tego statusu dostępna jest opcja anuluj zamówienie);

    realizowane – Zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę (umowa sprzedaży została zawarta) oraz jest kompletowane i przygotowywane do wysyłki w wybrany przez Kupującego sposób ewentualnie anulowane gdy przed zmianą statusu na realizowane Kupujący anuluje zamówienie co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy sprzedaży,

    gotowe – Zamówienie zostało skompletowane i oczekuje na odbiór osobisty, w tym celu należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub oczekuje na odbiór przez przewoźnika,

    wysłane – Zamówienie zostało wydane osobiście Kupującemu lub przekazane przewoźnikowi celem doręczenia. Kupujący otrzymuje e-mail z numerem przesyłki oraz możliwością jej śledzenia.

§ 4 Sposoby i terminy płatności za Produkt

    Dostępne metody płatności za Zamówienia opisane są na Stronie Internetowej Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na każdym etapie składania Zamówienia.

    Kupujący może skorzystać ze sposobu płatności przed wysyłką lub przy odbiorze.

    Kupujący ma do dyspozycji następujące metody płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

 • gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkty wydane zostaną w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

 • gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

 •  płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 • płatność elektroniczna PayPal

 
    W przypadku dostawy za granicę nie ma możliwości płatności za pobraniem.

    Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na doręczanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Dostęp do wystawionych faktur VAT jest stale zapewniony w ramach Konta Użytkownika, gdzie Kupujący może samodzielnie pobrać wystawione faktury elektroniczne w dowolnym czasie oraz ilości.

    Korzystając ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) paragon fiskalny wystawiany jest jedynie Konsumentom dokonującym odbioru osobistego zamówionych Produktów. W pozostałym zakresie dokumentem ewidencjonującym sprzedaż jest faktura elektroniczna.

§ 5 Koszt, sposoby i terminy dostawy

    Dostępne sposoby dostawy, ich koszt oraz przybliżony termin opisane są na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej Kosztów wysyłki oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

    Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu na terenie kraju i zagranicą mogą się różnić.

    Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (adres dostawy).

    Dostawa Produktów do pozostałych państw Unii Europejskiej lub poza Unię Europejską możliwa jest tylko po uprzednim indywidualnym ustaleniu kosztów takiej wysyłki i otrzymaniu przedpłaty za całość Zamówienia na konto Sprzedawcy.

    Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:

 • przesyłka kurierska DHL, DPD, Pocztex 24, Geis na terytorium Polski
 • przesyłka kurierska DHL na terytorium Niemiec


    Orientacyjny termin dostawy Produktu do Kupującego wskazany jest przy każdym Produkcie w Sklepie internetowym. Realizacja tego terminu zależna jest m.in. od ostatecznego wyboru przez Kupującego sposobu płatności oraz sprecyzowania sposobu dostawy Zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

    W trakcie składania Zamówienia, w podsumowaniu dotyczącym Dostawy i płatności wskazany jest przewidywany termin dostawy przedmiotu Zamówienia, nie dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.

    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

    W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 7 Kredyt kupiecki

    Na zasadach określonych w odrębnej umowie zawieranej w formie pisemnej między Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem przydzielany jest Kupującemu kredyt kupiecki do wykorzystania w Sklepie internetowym.

    W celu uzyskania kredytu kupieckiego należy kontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail oraz uzgodnić indywidualnie kwotę kredytu oraz zasady jego spłaty.

§ 8 Rękojmia

    Sprzedający jest zobowiązany dostarczać Produkty wolne od wad.

    Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

    W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: (1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, (2) żądać usunięcia wady, (3) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny (4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

    Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

    Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

    Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Ustawy o prawach konsumenta) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną.

    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Kupujący może składać przede wszystkim na adres e-mail: kontakt@benoli.eu oraz na adres siedziby Sprzedawcy.

    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

§ 10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 11 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@benoli.eu,

    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w § 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 12 Postanowienia końcowe


    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

    Wykonanie umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym podlega prawu polskiemu. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Konsumenta.

    Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Kupującym w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.

    W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 13 Wzór formularza o odstąpieniu od umowyWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, )………………………………………

………………………………………

………………………………………

imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

adres Konsumenta(-ów)

adres e-mail


Hurt-Detal art. szkolnych, biurowych i papierowych Halina Ludwiczak

ul. J. Piłsudskiego 13 69-100 Słubice
NIP 5981284547

kontakt@benoli.eu


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 


Ja/My (*) ………………….…………… niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów (*) ………………………………..…… /proszę wskazać oznaczenie Produktów, np. nazwę oraz rozmiar i ilość sztuk, a także numer Zamówienia lub faktury VAT/

 

 

data odbioru rzeczy (*) ………………………………………..……………….

 

 

 

…………………………………….…………

podpis Konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Product added to compare.